קלין אופיס פילטר - תנאי שימוש
דף הבית >> תנאי שימוש
 
קבלת תנאי השימוש
שימוש באתר זה www.cleanofficefilter.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי המבורג קלין אופיס פילטר בע"מ שמספרה
515973931
  שכתובתה רחוב יפו 4 חולון ,  ("קלין אופיס פילטר").
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד קלין אופיס פילטר, האתר, בעלי האתר, מנהלי קלין אופיס פילטר, דריקטורים בקלין אופיס פילטר, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קלין אופיס פילטר על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את קלין אופיס פילטר כלפי מבצעי הפעולות באתר.
קלין אופיס פילטר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על רכישה למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
א. השימוש באתר
1. כללי
1.1. האתר מופעל על ידי קלין אופיס פילטר ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות. 1.3. 1.6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן
1.7. 
זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.8. 
משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו
1.9. 
משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת קלין אופיס פילטר, ושקלין אופיס פילטר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בקלין אופיס פילטר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בקלין אופיס פילטר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את קלין אופיס פילטר בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.10. 
לקלין אופיס פילטר תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. קלין אופיס פילטר רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
1.11. 
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.
2. 
שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1. קלין אופיס פילטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים
2.2. 
במידה וקלין אופיס פילטר תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, קלין אופיס פילטר תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל קלין אופיס פילטר ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר
2.3. 
כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על הרכישות שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים
2.4. 
השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה
2.5. 
אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
3. 
ציוד
משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. קלין אופיס פילטר לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
4. 
כללי התנהגות למשתמש הקצה
4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של קלין אופיס פילטר. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש
4.2. 
קלין אופיס פילטר דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד
4.3. 
משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של קלין אופיס פילטר בכתב ומראש,.
4.4. 
כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של קלין אופיס פילטר מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה
4.5. 
משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בקלין אופיס פילטר. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של קלין אופיס פילטר ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קלין אופיס פילטר.
5. 
הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר
5.1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
5.2
קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
6.1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של קלין אופיס פילטר או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מקלין אופיס פילטר, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
6.2. 
האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מקלין אופיס פילטר או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מקלין אופיס פילטר (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של קלין אופיס פילטר המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של קלין אופיס פילטר.
6.3. 
משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לקלין אופיס פילטר זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לקלין אופיס פילטר את הזכות לערוך, לשפכל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של קלין אופיס פילטר וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קלין אופיס פילטר.
7. 
היעדר אחריות
7.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. קלין אופיס פילטר, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או רכישה שיסופקו באמצעות האתר.
7.2. 
הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". קלין אופיס פילטר מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
7.3
המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו'ב.
7.5. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל קלין אופיס פילטר לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
8. 
הגבלת אחריות
בשום מקרה, קלין אופיס פילטר לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה
9. 
בקרה, פיקוח ומעקב
לקלין אופיס פילטר תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי קלין אופיס פילטר, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קלין אופיס פילטר תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר קלין אופיס פילטר סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
10. 
פרטיות
משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצט ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. קלין אופיס פילטר אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן קלין אופיס פילטר מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לקלין אופיס פילטר את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של קלין אופיס פילטר.
11. 
הענקת רישיון
על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לקלין אופיס פילטר רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .
12. 
שיפוי ושחרור 
משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את קלין אופיס פילטר ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
13. 
ביטול הסכם זה
קלין אופיס פילטר רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.
14. 
סימני מסחר
"קלין אופיס פילטר" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "קלין אופיס פילטר", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של גרופר קניות חברתיות בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים
15. 
תוכן צדדים שלישיים
כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי קלין אופיס פילטר ולקלין אופיס פילטר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
קלין אופיס פילטר לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, קלין אופיס פילטר לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של קלין אופיס פילטר לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. קלין אופיס פילטר אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. קלין אופיס פילטר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
16. 
משלוח הודעות על ידי קלין אופיס פילטר ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, קלין אופיס פילטר חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לקלין אופיס פילטר עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לקלין אופיס פילטר ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של קלין אופיס פילטר בכתובת הדואר האלקטרוניsupport@cleanofficefilter.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שקלין אופיס פילטר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מע חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.
ב. הרכישה
17. הרכישה - כללי
20. המוצרים/השירותים המופיעים באתר
קלין אופיס פילטר מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר.
 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים 21. רישום באתר
בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, קלין אופיס פילטר תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת המוצר. לקלין אופיס הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ'י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל ו/או לקלין אופיס פילטר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי קלין אופיס פילטר הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי קלין אופיס פילטר ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
22
תשלום וקבלה
23.1. המחירים המוצגים כוללים מע'מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
23.2. 
קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
23.3. 
חיוב הלקוח יתבצע על ידי קלין אופיס פילטר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל רכישתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.
23.4. 
הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של קלין אופיס פילטר.
24. 
ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
2.1ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות 4 הדואר או באמצעות פקס או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי המוצר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.
24.2. 
בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול קלין אופיס פילטר על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
24.3. 
הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
24.4. 
תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
24.5
 לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי
24.6. 
דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם.
24.7. 
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי  או על ידי קלין אופיס פילטר. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן  והן קלין אופיס פילטר יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
24.8. 
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די קלין אופיס פילטר לא תחויב על ידי קלין אופיס פילטר בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
24.9. 
יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת המוצר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מ תוך שימוש במוצר, שאז עליך לפנות ל ועל ביטול שכזה יחולו תנאי , החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין . על קלין אופיס פילטר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מ תוך שימוש במוצר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין .
25. 
אספקת המוצרים
אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר לגבי המוצר/שירות באתר.
26. 
מימוש הרכישה
26.1אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש במוצר עם רכישה, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.
26.3. 
מימוש מוצר יהיה כפוף להוראות כל דין.
26.4. 
לא ניתן לעשות שימוש במוצר על מנת להשלם חוב קודם ל או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי , על פי שיקול דעתו הבלעדי.
26.5. 
קלין אופיס פילטר ו לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של הרכישה ו/או של מספרם הסידורי.
26.6. 
קלין אופיס פילטר לא מגבילה מכירת ו/או העברת מוצר לצד ג, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי המוצר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של קלין אופיס פילטר, גם כלפי רוכש המוצר ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת מוצר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.
26.7. 
כל ניסיון לעשות שימוש במוצר בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיפיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי המוצר, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של המוצר.
26.8. 
כל הרכישה מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של המוצר לא ניתן יהיה לעשות במוצר כל שימוש והמוצר לא יקנה לרוכש המוצר כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין
על כן, באחריות רוכש המוצר לממש את המוצר במהלך תקופת תוקפו של המוצר. רוכש מוצר אשר לא מימש את המוצר, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של המוצר, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים /או ההטבה הגלומים במוצר ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.
במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש המוצר תוקפו של המוצר יפוג לאחר חצי שנה מיום רכישתו, אלא אם צוין אחרת.
26.9. 
יש לממש את המוצר באירוע אחד ולא ניתן לממש את המוצר בפחות מערכו הנקוב, ושימוש בפחות נערכו הנקוב של המוצר לא יקנה לרוכש המוצר כל זכות לקבלת החזר או עודף.
26.10. 
רוכש המוצר אינו רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר או לקבל את כספו חזרה. האמור בסעיף זה לא יחול אם נקבע אחרת לפי חוק.
26.11. 
המוצר לא יחול, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לשלם באמצעותו עלויות טיפול ומשלוח.
26.12. 
ניתן לפדות מוצר אחד בכל עסקה עם .
26.13. 
המוצר לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.
26.14. 
לא ניתן להמיר המוצר בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).
26.15. 
כל הזמנות ב מתוקף המוצר הן על בסיס מקום פנוי ב.
26.16. 
כל מוצר כפוף לתנאי קלין אופיס פילטר ובתי העסק המשתתפים. קלין אופיס פילטר אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים.  הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.
27. 
ביטול עסקה על ידי קלין אופיס פילטר
קלין אופיס פילטר ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
27.1. 
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
27.2. 
אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
27.3. 
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת קלין אופיס פילטר את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
27.4. 
במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית קלין אופיס פילטר לבטל את הרכישה הספציפית.
27.5. 
בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
27.6. 
קלין אופיס פילטר רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
28. 
אחריות 
 יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש המוצר ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של  ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא המוצר. אתה מוותר ומשחרר את קלין אופיס פילטר מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
ג. שונות
29. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
30. 
כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה
31. 
הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו
32. 
שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי קלין אופיס פילטר לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של קלין אופיס פילטר לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
33. 
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
34. 
חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.